Cel projektu

Głównym celem projektu  „Program rozwoju dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej” jest zwiększenie potencjału dydaktycznego (rozwojowego) Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej (Wydział MEiL), umożliwiającego kształcenie wysokiej jakości kadr o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy i w odpowiedzi na aktualne potrzeby rynku pracy.

Celami szczegółowymi projektu są:
  • rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz poprawa jakości kształcenia na pierwszym i drugim stopniu nauczania na Wydziale MEiL,
  • rozszerzenie oferty dydaktycznej Studiów Doktoranckich na Wydziale  MEiL poprzez dostosowanie jej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy oraz udoskonalenie procesu kształcenia na Wydziale MEiL,
  • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadry dydaktycznej w celu podwyższenia jakości nauczania poprzez organizację systemu szkoleń, stypendiów i staży,
  • integracja osób niepełnosprawnych w społeczności akademickiej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej  w latach 2011 – 2015.

Całkowite dofinansowanie przyznane Politechnice Warszawskiej wynosi 12 782 580,00 PLN, co stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych.

W ramach projektu udzielane będą:

W ramach projektu istnieje możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i dydaktycznych poprzez udział w kursach i szkoleniach: